• a

  a

 • q

  q

 • s

  s

 • baner nauka zabawa.png
 • baner sport 2.png
 • baner sport kosz.png
 • baner studniówka.png
 • baner uroczystości.png
 • baner z logo koło nowe.png

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa

w I LO im. Ks. S. Staszica w Hrubieszowie.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa.

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy ):

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie

 1. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowa
 • Wymiar etatu: pełny wymiar
 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 2. Wymagania niezbędne:

Księgową może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowej;
 • spełnia jeden z poniższych warunków:

ukończyła ekonomiczne/administracyjne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne/administracyjne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • posiada co najmniej 2-letnią praktykę na stanowisku księgowej w oświatowej komórce finansowo – księgowej,
 • ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość przepisów ZUS,
 • ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
 • umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości: pakietu Vulcan, Płatnik, Portal GUS, E-Deklaracje, Word, Excel,
 • cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

VII.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. 1 Obliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników oświaty w programie

Vulcan Płace Optivum;

 1. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 2. Prowadzenie rozliczeń PKZP;
 3. Prowadzenie dokumentacji ZUS;
 4. Prowadzenie i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych:
 1. zgłoszeniowych,
 2. raportów imiennych, deklaracji,
 3. raportów miesięcznych,

oraz obsługiwanie programu Płatnik;

 1. Wydawanie zaświadczeń, dotyczących wynagrodzeń i uposażenia pracowników;
 2. Rozliczanie rachunków z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło;
 3. Sporządzanie sprawozdań statystycznych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu;
 4. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników – sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;
 5. Naliczanie, wypłacanie świadczeń z ZFŚS, prowadzenie dokumentacji ZFSS;
 6. Przygotowanie dokumentacji dla PUP;
 7. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników zatrudnionych w szkole;
 8. Załatwianie interesantów i innych spraw, wynikających z pełnienia obowiązków

pracownika ds. płac;

 1. Pomoc w opracowywaniu projektu budżetu szkoły w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia;
 2. Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji

finansowo-placowej;

 1. Archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie wydruków

Komputerowych;

 1. Zastępstwo głównego księgowego w czasie nieobecności;
 2. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub głównego księgowego;
 3. Obsługa kasy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych.

 

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

 1. Stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku B I LO im. Ks. S. Staszica w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1.
 2. Praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy.
 3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w I LO im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie wynosi 2,78%.

 

VIII. Wymagane dokumenty

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.

 1. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw

publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne

skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).

 1. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 23.10.2019 r. w sekretariacie szkoły pod adresem: 3 Maja 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -księgowa”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu będzie umieszczona stronie Szkoły www.staszic.pl

Hrubieszów, dnia 09.10.2019 r.

 

Dyrektor

Alicja Borkowska

Ogłoszenie.pdf

Klauzula.pdf

Klauzula informacyjna

Konkurs na stanowisko Księgowego

Sukcesy i osiągnęcia

Akademia Staśka wyróżniona

Kapituła konkursu „Szkoła Innowacji” zdecydowała o przyznaniu I Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie WYRÓŻNIENIA w kategorii „Innowacyjna Inicjatywa” za prowadzenie zajęć w ramach Akademii Staśka. 

Więcej…

Zawody sportowe

Podwójny awans uczniów „Staszica” do zawodów rejonowych w drużynowym tenisie stołowym

10 grudnia 2019 roku w Naszej szkole rozegrana została Powiatowa Licealiada w Drużynowym Tenisie Stołowym. Zarówno drużyna chłopców, jak i dziewcząt, zajęły II miejsce w powiecie uzyskując awans do zawodów rejonowych. Gratulacje!!!

Więcej…

Ogłoszenia

Wydawanie świadectw maturalnych

Wydawanie świadectw maturalnych odbędzie się we wtorek 11 sierpnia 2020 roku według następującego harmonogramu:

 • klasa 3A – godz. 9.15-10:00 sala 1
 • klasa 3B – godz. 10.15-11:00 sala 1
 • klasa 3C – godz. 11.15-12:00 sala 1
 • klasa 3D – godz. 12.15-13:00 sala 1
 • klasa 3E – godz. 13.15-14:00 sala 1

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz postępowania zgodnie z wytycznymi sanitarnym obowiązującymi na terenie szkoły.  

Uroczystości, wydarzenia

Takiego zakończenia roku klas maturalnych w Staszicu jeszcze nie było

Dziś jak co roku, przyszedł czas na rozstanie. Uczniowie klas maturalnych zostali absolwentami I LO im. ks. St. Staszica. Wyzwaniem stało się jednak spotkanie wszystkich uczniów z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami. W trudnej sytuacji pandemii koronawirusa uroczystość w tak licznym gronie wydawała się być niemożliwa.

Więcej…