Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr2 w Hrubieszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: główny księgowy.
I.    Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy ):
Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
Ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
II.   Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy
III.  Wymiar etatu: pełny wymiar
IV.   Rodzaj umowy: umowa o pracę

V.    Wymagania niezbędne:
Głównym księgowym, może być osoba, która:
1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
5. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
6. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

VI.  Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych.
2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
4. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych.
5. Znajomość przepisów płacowych.
6. Znajomość przepisów ZUS.
7. Znajomość obsługi programów: pakietu Vulcan, Płatnik, Portal GUS,  E-Deklaracje, Word, Exel.
8. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych.
9. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja
czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
10. Dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.
11. Umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres.

VII.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.  Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z przepisami dotyczącymi zasad budżetu.
2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.
3. Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej.
4. Odpowiedzialność za finanse publiczne.
5. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
- odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
6. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS.
8. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą podległego pracownika działu księgowości oraz zastępowanie go podczas jego krótkotrwałej nieobecności.
9. Terminowe dokonywanie przelewów bankowych.
10. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły.
11.Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności obiegu dowodów finansowo-księgowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
12. Zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłat zobowiązań.
13. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
1. Stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku B Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1.
2. Praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy.
IX. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie wynosi 2,78%.

VIII. Wymagane dokumenty
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
2. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.
4. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw
publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne
skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 18.01.2019 r. w sekretariacie szkoły
pod adresem: 3 Maja 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu będzie umieszczona stronie Szkoły www.staszic.pl
Hrubieszów, dnia 8.01.2019 r.

 

Klauzula informacyjna

Konkurs na stanowisko Księgowego

Sukcesy i osiągnęcia

Stypendia Burmistrza Miasta rozdane!

"Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki."

                                                 Canfield Jack

Więcej…

Zawody sportowe

Dziewczęta ze „Staszica’’ V - ce Mistrzyniami Rejonu w koszykówce

27 marca 2019 r. w Krasnymstawie odbyła się Rejonowa Licealiada SZS w koszykówce dziewcząt. Po wygranym powiecie dziewczyny z ZS nr 2 w Hrubieszowie znalazły się wśród czterech najlepszych drużyn w rejonie.

W zawodach udział brały również zawodniczki reprezentujące Zamość, Tomaszów Lubelski oraz Krasnystaw. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym’’.

Więcej…

Ogłoszenia

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Plan zakończenia roku szkolnego 2018/2019:

8.00 - msza święta w kościele św. Mikołaja w Hrubieszowie

09.00 - uroczyste zakończenie roku szkolnego w hali sportowej

11.00 - zakończenie nauki dla klas III gimnazjum w auli szkolnej

Uroczystości, wydarzenia

Zaczynać z radością - kończyć z sukcesem

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w życiu szkolnym. Gorąca aura, gorąca atmosfera, gorące przeżycia. Uczniowie i nauczyciele Staszica stanęli na wysokości zadania, pracując cierpliwie przez cały rok. Dziś przyszedł czas na podsumowanie efektów. 

Więcej…