Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa.

I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy ):

Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowa

III. Wymiar etatu: pełny wymiar

IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

V.Wymagania niezbędne:

Księgową może być osoba, która: 

ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; 

ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 

nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowej; 

spełnia jeden z poniższych warunków: 

ukończyła ekonomiczne/administracyjne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne/administracyjne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną. 

 

VI.Wymagania dodatkowe:

posiada co najmniej 2-letnią praktykę na stanowisku księgowej w oświatowej komórce finansowo – księgowej, 

ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość przepisów ZUS,

ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,

umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości: pakietu Vulcan, Płatnik, Portal GUS, E-Deklaracje, Word, Excel,

cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa. 

VII.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.1 Obliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników oświaty w programie 

Vulcan Płace Optivum;

2.Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;

3.Prowadzenie rozliczeń PKZP;

4.Prowadzenie dokumentacji ZUS;

5.Prowadzenie i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych:

a)zgłoszeniowych,

b)raportów imiennych, deklaracji,

c)raportów miesięcznych,

oraz obsługiwanie programu Płatnik;

6.Wydawanie zaświadczeń, dotyczących wynagrodzeń i uposażenia pracowników;

7.Rozliczanie rachunków z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło;

8.Sporządzanie sprawozdań statystycznych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu;

9.Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników – sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;

10.Naliczanie, wypłacanie świadczeń z ZFŚS, prowadzenie dokumentacji ZFSS;

11.Przygotowanie dokumentacji dla PUP;

12.Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników zatrudnionych w szkole;

13.Załatwianie interesantów i innych spraw, wynikających z pełnienia obowiązków

pracownika ds. płac;

14.Pomoc w opracowywaniu projektu budżetu szkoły w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia;

15.Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji

finansowo-placowej;

16.Archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie wydruków

Komputerowych;

17.Zastępstwo głównego księgowego w czasie nieobecności;

18.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub głównego księgowego;

19.Obsługa kasy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych.

 

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku. 

1. Stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku B Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1.

2. Praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy.

IX. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie wynosi 2,78%.

 

VIII. Wymagane dokumenty

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

2. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.

4. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw

publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne

skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).

5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 19.07.2019 r. w sekretariacie szkoły pod adresem: 3 Maja 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -księgowa”.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu będzie umieszczona stronie Szkoły www.staszic.pl

Hrubieszów, dnia 04.07.2019 r. 

Klauzula informacyjna

Konkurs na stanowisko Księgowego

Sukcesy i osiągnęcia

Międzynarodowy sukces uczennic Staszica!

Już po raz drugi uczennice Staszica wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Puszkinowskim  „Что в имени тебе моём?”  organizowanym przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem i literaturą rosyjską .

Więcej…

Zawody sportowe

Dziewczęta ze „Staszica’’ V - ce Mistrzyniami Rejonu w koszykówce

27 marca 2019 r. w Krasnymstawie odbyła się Rejonowa Licealiada SZS w koszykówce dziewcząt. Po wygranym powiecie dziewczyny z ZS nr 2 w Hrubieszowie znalazły się wśród czterech najlepszych drużyn w rejonie.

W zawodach udział brały również zawodniczki reprezentujące Zamość, Tomaszów Lubelski oraz Krasnystaw. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym’’.

Więcej…

Ogłoszenia

Matura w Staszicu

Super zdawalność matury w "Staszicu".

Zdało 118 na 119 absolwentów, co stanowi 99,2%. Zdawalność w powiecie hrubieszowskim w liceach wynosi 90%, a w całym województwie lubelskim (w liceach) 86,4%.

Gratulujemy i zapraszamy do Szkoły.

Uroczystości, wydarzenia

Zaczynać z radością - kończyć z sukcesem

Uroczystość zakończenia roku szkolnego to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w życiu szkolnym. Gorąca aura, gorąca atmosfera, gorące przeżycia. Uczniowie i nauczyciele Staszica stanęli na wysokości zadania, pracując cierpliwie przez cały rok. Dziś przyszedł czas na podsumowanie efektów. 

Więcej…