Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa
w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie ogłasza nabór na wolne stanowisko
urzędnicze: księgowa.
I. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy ):
Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
ul. 3 Maja 1, 22-500 Hrubieszów
II. Określenie stanowiska urzędniczego: księgowa
III. Wymiar etatu: pełny wymiar
IV. Rodzaj umowy: umowa o pracę

V. Wymagania niezbędne:
Księgową może być osoba, która:
 ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków księgowej;
 spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończyła ekonomiczne/administracyjne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne/administracyjne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną.

VI. Wymagania dodatkowe:
 posiada co najmniej 2-letnią praktykę na stanowisku księgowej w oświatowej komórce finansowo – księgowej,
 ogólna znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych oraz znajomość przepisów ZUS,
 ogólna znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu powiatu jako organu samorządu terytorialnego,
 umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawień zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości: pakietu Vulcan, Płatnik, Portal GUS, E-Deklaracje, Word, Excel,
 cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
VII.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. 1 Obliczanie i sporządzanie list płac dla pracowników oświaty w programie
Vulcan Płace Optivum;
2. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
3. Prowadzenie rozliczeń PKZP;
4. Prowadzenie dokumentacji ZUS;
5. Prowadzenie i sporządzanie dokumentów rozliczeniowych:
a) zgłoszeniowych,
b) raportów imiennych, deklaracji,
c) raportów miesięcznych,
oraz obsługiwanie programu Płatnik;
6. Wydawanie zaświadczeń, dotyczących wynagrodzeń i uposażenia pracowników;
7. Rozliczanie rachunków z tyt. umów zlecenia i umów o dzieło;
8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu;
9. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku dochodowego pracowników – sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego;
10. Naliczanie, wypłacanie świadczeń z ZFŚS, prowadzenie dokumentacji ZFSS;
11. Przygotowanie dokumentacji dla PUP;
12. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników zatrudnionych w szkole;
13. Załatwianie interesantów i innych spraw, wynikających z pełnienia obowiązków
pracownika ds. płac;
14. Pomoc w opracowywaniu projektu budżetu szkoły w zakresie zatrudnienia i wynagrodzenia;
15. Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji
finansowo-placowej;
16. Archiwizacja danych zawartych na nośnikach informacji oraz stosowanie wydruków
Komputerowych;
17. Zastępstwo głównego księgowego w czasie nieobecności;
18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub głównego księgowego;
19. Obsługa kasy i sporządzanie obowiązującej dokumentacji operacji kasowych.

VIII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.
1. Stanowisko pracy usytuowane na parterze w budynku B Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1.
2. Praca w wymiarze 1 etatu, stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy.
IX. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 2 w Hrubieszowie wynosi 2,78%.

VIII. Wymagane dokumenty
1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
2. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.
4. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw
publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu,
przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne
skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).
5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 5.09.2019 r. w sekretariacie szkoły pod adresem: 3 Maja 1 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -księgowa”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu będzie umieszczona stronie Szkoły www.staszic.pl
Hrubieszów, dnia 22.08.2019 r. 

Dyrektor
Alicja Borkowska

Klauzula informacyjna

Konkurs na stanowisko Księgowego

Sukcesy i osiągnęcia

Międzynarodowy sukces uczennic Staszica!

Już po raz drugi uczennice Staszica wzięły udział w Międzynarodowym Konkursie Puszkinowskim  „Что в имени тебе моём?”  organizowanym przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania językiem i literaturą rosyjską .

Więcej…

Zawody sportowe

Dziewczęta ze „Staszica’’ V - ce Mistrzyniami Rejonu w koszykówce

27 marca 2019 r. w Krasnymstawie odbyła się Rejonowa Licealiada SZS w koszykówce dziewcząt. Po wygranym powiecie dziewczyny z ZS nr 2 w Hrubieszowie znalazły się wśród czterech najlepszych drużyn w rejonie.

W zawodach udział brały również zawodniczki reprezentujące Zamość, Tomaszów Lubelski oraz Krasnystaw. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym’’.

Więcej…

Ogłoszenia

Zapraszamy rodziców na spotkania

Zebranie z Rodzicami odbędzie się 9.09. 2019 r. (poniedziałek)

- kl. I i II o 16.30 – z wychowawcami

- kl. III o 15.30  - z wychowawcami, o 16.30 z dyrektorem (osoby wybrane do organizacji Studniówki)

 

Uroczystości, wydarzenia

Zajęcia integracyjne

W trosce o dobrą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa od pierwszych dni września szczególną troską otaczamy tych, którzy rozpoczynają naukę. Trwają zajęcia integracyjne klas pierwszych, które wpisały się już w tradycję naszej szkoły. Działania integrujące stanowią ważny czynnik szeroko rozumianych oddziaływań wychowawczych. Zajęcia mają pomóc młodzieży zaadoptować się do nowych warunków w nowej szkole i klasie, w integracji z grupą.

Więcej…